FOI 001 041116

Response to FOI number 001 04 Nov 2016 FOI001 041116